Lohri Festival Indian Folk Song

लोहड़ी पर गाया जाने वाला गाना ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ सुन्दर मुंदरिए हो तेरा कौन विचारा हो दुल्ला भट्टीवाला हो दुल्ले दी धी व्याही हो सेर शक्कर पायी हो कुड़ी दा लाल पताका हो कुड़ी दा सालू पाटा हो सालू कौन समेटे होचाचा चूरी कुट्टी हो जिमींदारां लुट्टी हो जमींदार सुधाए हो गिन गिन पोले लाए […]

Moments of a Wife

Most irritating moments: Morning alarms. Most difficult task: To decide menu for Breakfast, Lunch and Dinner. Most difficult journey: Way to kitchen. Most lovely time:...